+7 = 14 

ㄙㄨㄚsuat

  1. 表達意思思想言論ㄙㄨㄚㆠㄧㄥˊsuat‑bîngㄒㄧㄜˋㄙㄨㄚsió‑suat

+7 = 14 

ㄙㄨㆤ˪suè

  1. 言語別人使別人採納自己意見ㄙㄨㆤ˪ㄏㆦㆶ̇suè‑ho̍kㄙㄨㆤ˪ㄎㆤsuè‑kheh

+7 = 14 

ㄙㄨㆤsueh
sehㄙㆤㆷ

  1. 講話˫ㄨㆤ˫uēㆠㄧㄥˊbîngㄙㄨㆤsuehㄙㄨㆤㄉㄜㄒㄧㄚ˫sueh‑to‑siāㄙㄨㆤㆠㄧㄥˊsueh‑bîng