+15 = 22 

ㄊㄚㆶ̇tha̍k

  1. 學習ㄊㄚㆶ̇ㄘㆤtha̍k‑tsheh讀書ㄊㄚㆶ̇ㄗㄨtha̍k‑tsu

  2. 文字ㄌㄧˋLíㄊㄚㆶ̇tha̍kㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄅㄧㄢ˪piànㄏㆦ˫hōoㆣㄨㄚˋguáㄊㄧㆩthiann

  3. Iㄒㄧ˫sīㄊㄚㆶ̇tha̍kㄉㄜˋtóㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄍㄧㄥkingㄏㄚㆶ̇ㄏㄠ˫ha̍k‑hāu?學校

+15 = 22 

ㄊㆦㆶ̇tho̍k

  1. 學習ㄍㄧㄥㄐㄧㄚˋKing‑‑tsiáㄗㄨ˫tsūㄍㄧㄥkingㄊㆦㆶ̇ㄐㄧㄚˋtho̍k‑‑tsiáㄗㄨ˫tsūㄊㆦㆶ̇tho̍k自己讀書自己讀書比喻

  2. 文字ㄌㆲˋㄊㆦㆶ̇lóng‑tho̍k

  1. ㆠㄨㄣˊㄊㆦㆶ̇bûn‑tho̍k