+4 = 11 

ㄊㆰtham

  1. 事物過度Iㄊㆰㄉㄧㄜㆷ̇tham‑tio̍hㄌㄤˊlângㄏㄜˋㆣㄧㄚㆷ̇hó‑gia̍hㄐㄧㄚtsiah˫ㄎㄧ˪khìㄍㄚ˫kāㄌㄤˊlângㄑㄧㆫˋtshiúnn人家才會

  1. 貪心事物過度追求心態Iㄒㄧㆫsiunnㄊㆰthamㄐㄧㄚtsiah˫ㄎㄧ˪khìㄒㄧㆲㄉㄧㄜㆷ̇siong‑tio̍hㄒㄧㄣㄊㆤˋsin‑thé貪心才會傷害身體