ㄅㄨㆤˊㄐㆪˊpuê‑tsînnpê‑tsînnㄅㆤˊㄐㆪˊ

  1. 虧損本錢Iㄗㄜ˪ㄒㄧㄥㄌㄧˋtsò‑sing‑líㄅㄨㆤˊㄐㆪˊpuê‑tsînnㄍㄞˋㄉㆦˊkái‑tôoㄎㄧ˪khìㄐㄧㄚㆷ̇tsia̍hㄌㄤˊlângˊㄊㄠˊㄌㆦ˫thâu‑lōo賠錢行去別人工作

  2. 賠償金錢ㄇㄧㆷ̇ㄍㄧㆩ˫Mi̍h‑kiānnㄒㄧ˫sīㄌㄧˋlíㄌㆲ˪ㄆㄨㄚ˪ˊlòng‑phuà‑‑êㄌㄧˋlíㄉㄜ˫tō˪àiㄅㄨㆤˊㄐㆪˊpuê‑tsînn西賠錢