+0 = 7 

ㄗㄠˋtsáu

  1. Iㄗㄠˋtsáuㆠㄜˊㄎㄧ˪bô‑‑khì‑‑ahㄍㄧㄣˋKínㄗㄠˋtsáu!

  2. 離開Iㄐㄧㄚtsiahㄗㄠˋtsáuㆠㄜˊㆣㄨㄚ˫ㄍㄨˋbô‑guā‑kú離開

  3. ㄏㄜˋㄉㆩˋHó‑tánnㄇㄞ˪màiㄗㄠˋtsáu!ㄗㄠˋtsáuㆠㄜˊㄌㆦ˫bô‑lōo無路

  4. ㄘㄨㆣㄨㄚ˫tshut‑guāㄒㄧ˪ㄍㆤ˪sì‑kèㄗㄠˋtsáu外地

  5. ㄗㄠˋㄧㆬtsáu‑im調ㄗㄠˋㄐㄧㄥtsáu‑tsing