+3 = 10 

ㄎㄧˋkhí

  1. 建造ㄎㄧˋㄘㄨ˪khí‑tshù

  2. ㆣㆦ˫ㆢㄧㆵ̇ㄗㆤGōo‑ji̍t‑tsehㄋㄚ˫nāㄍㄠ˪kàuㄗㄨㆵ̇ㆠㄧˋtsu̍t‑bíㄉㄜ˫tōㄎㄧˋㄉㄨㄚ˫ㄍㆤ˪khí‑tuā‑kè

  3. 使別人進行ㄎㄧˋKhíㄌㄤˊlângㄗㄜ˪ㄆㆮˋtsò‑pháinn犯罪

  4. 開始ㄉㄨㄧ˪Tuìㄍㄧㄣˋㆢㄧㆵ̇kin‑á‑ji̍tㄎㄧˋkhíㄌㄢˋlánㄉㄜ˫tōㄒㄧ˫sīˋㆠㆦˋang‑á‑bóo‑‑ah開始就是夫妻

  5. 表示動作進行開始ㄎㄧˋㄎㄚㄉㄤ˫ㄑㄧㄨˋkhí‑kha‑tāng‑tshiú動手

  6. 行為動作發作ㄎㄧˋㄒㄧㄠˋkhí‑siáu

  7. 移動ㄍㄧㆩˊㄎㄧˋㄎㄧ˪kiânn‑‑khí‑khìㄗㄠˋㄎㄧˋㄌㄞˊtsáu‑‑khí‑lâi

  1. 標準ㄋㆭ˫nn̄gㄍㄧㄣkinㄎㄚkhahㄎㄧˋkhí

  1. 動詞表示能力ㆠㆤˋbé˫ㄎㄧˋkhíㄐㄧㄚㆷ̇tsia̍hㆠㆤ˫bēㄎㄧˋkhí