ㄎㄧˋㄌㄞˊkhí‑lâi

  1. 起床ㆢㄧㆵ̇ㄊㄠˊJi̍t‑thâuㄆㄚㆶ̇pha̍kㄎㄚㄘㆭkha‑tshng‑‑ahㄌㄧˋlíㄧㄠˋiáu˫ㄍㄧㄣˋkínㄎㄧˋㄌㄞˊkhí‑‑lâi!起床

  2. ㄌㄧˋLíㄍㄧㄣˋkínㄎㄧˋㄌㄞˊkhí‑lâiㄎㄨㆩ˪ㄐㄧㆵ̇˫khuànn‑‑tsi̍t‑ē一下

  3. 南部I˫ㆢㄧㆵ̇āu‑‑ji̍tㆠㆤbehㄎㄧˋㄌㄞˊkhí‑lâiㄉㄞˊㄅㄚTâi‑pak

  1. 動詞動詞後面上升意思用來表示動作趨勢ㄐㄧTsitㄍㄧㆩ˫kiānnㄉㄞ˫ㄐㄧ˪tāi‑tsìㄎㄨㆩ˪ㄎㄧˋㄌㄞˊkhuànn‑‑khí‑lâiㆠㆤ˫ㆠㄞˋbē‑bái起來