+7 = 14 

ㄍㄨㆩˋkuánn

  1. 行動加速ㆣㄨㄢˋGuánㄉㆭㄉㆤtng‑tehㄍㄨㆩˋㄌㆦ˫kuánn‑lōoㆠㄜˊbôㄒㄧˊㄍㄢsî‑kanㄊㄤthangㄏㄧㄜㄎㄨㄣ˪hioh‑khùn趕路時間休息

  2. ˫ㆠㄧㄢˋM̄‑biánㄌㄧˋlíㄍㄨㆩˋkuánnㆣㄨㄚˋguáㄍㄚㄍㄧ˫ka‑kī˫ㄏㄧㄠˋē‑hiáuㄍㄧㆩˊkiânn自己

  3. 後面ㆣㄨㄚˋGuáㄍㄨㆩˋkuánnㄑㄧㄚtshiaㄍㄨㆩˋkuánnㆠㆤ˫ㄏㄨ˪bē‑hù‑‑ah

  1. ㄙㆩSannㄍㄤkangㄒㄧㆫsiunnㄍㄨㆩˋkuánn‑‑ahㄍㄠkauㆠㆤ˫bēㄘㄨㄌㄞˊtshut‑‑lâi出來