+0 = 7 

ㄐㄧㆦtsiok

  1. 滿滿意滿ㆠㄨㄢˋㄐㄧㆦbuán‑tsiok

  1. ㄑㄧㆲㄐㄧㆦtshiong‑tsiokㄋㆭ˫nn̄gㄉㄠˋtáuㄐㄧㆦtsiok

  1. 完全Iㄐㄧㆦㄐㄧㆦtsiok‑tsiokㄍㆲˋkóngㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄉㄧㆰˋㄐㄧㄥtiám‑tsingˊㄉㄧㄢ˫ㄨㆤ˫tiān‑uē電話

  2. 非常很、ㄐㄧㆦtsiokㄏㄜˋㄎㄨㆩ˪hó‑khuànn好看ㄐㄧㆦtsiokㄍㄨㄢˊˊkuân‑‑ê

  1. ㄨㄢˋㄐㄧㆦuán‑tsiok

  1. tsok。ㄑㄧㄨˋㄐㄧㆦtshiú‑tsiok兄弟姊妹親人