+5 = 12 

ㄅㄨㄚㆷ̇pua̍h

  1. ㄅㄨㄚㆷ̇pua̍hㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄉㄜˋtóㄅㄨㄚㆷ̇ㄌㄜㆷ̇pua̍h‑‑lo̍h

  2. ㄍㆤㄏㄨㆤˋKe‑huéㄅㄨㄚㆷ̇ㄌㄧㄠˋㄌㄧㄠˋpua̍h‑liáu‑liáuㄅㄨㄚㆷ̇ㄍㆰˋㄐㄧㄥˊpua̍h‑kám‑tsîng感情投入感情