+5 = 12 

ㄆㄠˋpháu

  1. 輪流造成迅速(tsáu)​。奔波ㄗㄜ˪Tsòㆣㄧㄚㆴ̇ㆠㄨ˫gia̍p‑būㄉㄜ˫tōㄒㄧ˫sīㄍㄨㄧkuiㄍㄤkangㄆㄠˋpháuㆠㄜˊbôㄊㄧㄥˊthîng業務就是ㄆㄠˋㆠㆤˋpháu‑bé

  2. ㄆㄠˋpháuㄌㄤˊlângˊㄐㆪˊtsînn人家財物