+4 = 11 

ㄋㆭˋnńg

  1. ㄐㄧTsitㄉㆤ˪tèˋˋㄗㄨ˫í‑á‑tsūㄐㄧㄣtsinㄋㆭˋnńg柔軟

  2. 使ㄎㄚkhaㄋㆭˋnńgㄑㄧㄨˋtshiúㄋㆭˋnńg軟弱無力

  3. 同情ㄋㆭˋㄒㄧㆬnńg‑sim