+6 = 13 

ㄍㄚkah

  1. 校正ㄍㄚkahㄑㄧㄣ˪ˋtshìn‑á校正ㄍㄚㄗㄨㄣˊkah‑tsûn

+6 = 13 

ㄎㄚkhah

  1. ㄎㄚkhahㄍㆤ˫kē比較ㄎㄚkhahㄗㆤ˫tsē比較

  2. ……。ㄎㄚKhahㄍㄚ˪kàㄉㄜ˫tōㆷ̇o̍hㆠㆤ˫ㄏㄧㄠˋbē‑hiáu就是

  3. ……。ㄊㆭˊThn̂gㄎㄚkhahㄗㆤ˫ㄐㄧㆵ̇ㄉㄧㆰˋˋtsē‑‑tsi̍t‑tiám‑á

校正比較