ㄒㄧㄣㄎㆦˋsin‑khóo

  1. 辛勞形容身心ㄅㆤ˫ㆠㄨˋPē‑búㄑㄧ˫tshīㄍㄧㆩˋkiánnㄐㄧㄣtsinㄒㄧㄣㄎㆦˋsin‑khóo父母養育辛苦

快活輕鬆
  1. 別人幫忙套話ㄑㄧㆩˋTshiánnㄌㄧˋlíㄒㄧㄣㄎㆦˋsin‑khóoㄎㄧ˪ㄐㄧㆵ̇ㄗㄨㄚ˫khì‑‑tsi̍t‑tsuā麻煩趟。

  2. 慰勞別人ㄒㄧㄣㄎㆦˋㄌㆦSin‑khóo‑‑looh!ㄏㄧㄜㄎㄨㄣ˪ㄐㄧㆵ̇˫Hioh‑khùn‑‑tsi̍t‑ē辛苦休息一下

快活輕鬆