ㄊㄠ˪ㆢㄧㆵ̇thàu‑ji̍tthàu‑li̍tㄊㄠ˪ㄌㄧㆵ͘

  1. Iㄐㄧㆦtsiokㄆㄚㄅㄧㆩ˪phah‑piànnㄗㄜㄒㄧtsoh‑sitㄊㄠ˪ㄇㆤˊthàu‑mêㄊㄠ˪ㆢㄧㆵ̇thàu‑ji̍tㄌㆲˋlóng˫ㄏㄧㄜㄎㄨㄣ˪hioh‑khùn工作休息

規工