ㄐㄧㄣ˪ㄏㄧㄥˊtsìn‑hîng

  1. 依照次序向前推動辦理ㄍㄤㄗㆦKang‑tsokㄐㄧㄣ˪ㄏㄧㄥˊtsìn‑hîngㄌㄧㄠˋliáuㄐㄧㄣtsinㄙㄨㄣ˫ㄌㄧ˫sūn‑lī工作進行順利