+9 = 11 

ㄍㄜ˪kò

  1. 錯誤ㄍㄞˋㄍㄜ˪kái‑kò改正ㄍㄧ˪kìㄉㄨㄚ˫tuāㄍㄜ˪kò

+9 = 11 

ㄍㄨㆤ˪kuè
kèㄍㆤ˪

  1. 空間時間ㄍㄨㆤ˪kuèㄉㄨㄚ˫ㄌㆦ˫tuā‑lōo穿馬路ㄍㄨㆤ˪kuèㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄇㆤˊmê經過

  2. 移轉財產ㄍㄨㆤ˪ㄏㆦ˫kuè‑hōo財產轉移他人

  3. 傳染ㄍㆰˋㄇㆦ˫Kám‑mōo˫ㄍㄨㆤ˪ㄌㄤˊkuè‑‑lâng感冒傳染

  4. 過意ㄉㄨㄧ˪Tuìㄌㄤˊlângㆠㆤ˫ㄉㄧbē‑titㄍㄨㆤ˪kuè過意

  5. Iㄗㄨ˫tsūㄙㆤ˪ㄏㄢ˪sè‑hànㄉㄜ˫tōㄍㄨㆤ˪ㄏㆦ˫kuè‑hōo𪜶ㄧㄣinㄍㆦa‑koo

  6. ㄍㄨㆤ˪ㄒㄧˊkuè‑sîㄍㄨㆤ˪ㄍㄧˊkuè‑kî

  1. 過度ㄍㄨㆤ˪kuèㄒㄧㆶ̇si̍kㄍㄨㆤ˪kuèㄌㄜˊlô

  2. 動詞表示行為動作經驗ㆣㄨㄚˋguá˫ㄎㄧ˪ㄍㄨㆤ˪khì‑‑kuè

  1. ˫ㄍㄨㆤ˪āu‑kuèㄐㄧㆵ̇ㄅㄨㆩ˪ㄍㄨㆤ˪ˋtsi̍t‑puànn‑kuè‑á