ㄐㄧㄚˊtsia‑‑ê

  1. 些。指示代名詞ㄐㄧㄚˊTsia‑‑êㆣㄨㄚˋguáㄌㆲˋlóngㆠㆤbehㄊㆤㆷ̇ㄎㄧ˪the̍h‑‑khì

  1. 些……。指示形容用法拼音寫作tsia-ê。ㄐㄧㄚˊTsia‑êㄍㄨㆤˋㄐㄧˋkué‑tsíㄏㆦ˫hōoㄌㄧˋlíㄐㄧㄚㆷ̇tsia̍h水果吃。

  2. 指示形容用法拼音寫作tsia ê。ㄐㄧㄚTsiaˊㄊㄜˊˋthô‑áㄙㆥsennㄍㄚkahㄐㄧㆦtsiokㄙㄨㄧˋˊsuí‑‑ê