+9 = 10 

ㄉㄜto

  1. 表示比較ㆣㄨㄚˋGuáㄉㄜto˫ㄎㄧ˪khì‑‑ahiㄍㄜㄎㄚkoh‑khahㆠㄜˊbôㄎㄜˋㄌㄧㄥˊkhó‑lîngㄎㄧ˪khì不可

  2. 已經ㄌㄧˋLíㄉㄜtoㆠㆤbehㄗㄠˋtsáu‑‑ahㄇㄞ˪màiㄍㄨㄢˋkuánㄐㄧㄚtsiahㄗㆤ˫tsē

  3. 完全ㆣㄨㄚˋGuáㄎㄚkhahˋㄗㄨㆩˋán‑tsuánnㄍㄞˋㄙㄨㆤkái‑suehiㄉㄜto˫ㄒㄧㄣ˪sìn解釋相信

  4. 表示條件肯定ㄒㄧㆫ˫Siūnnㄉㄜto˫ㄉㆤtehㄒㄧㆫ˫ㄌㄚsiūnn‑‑lahㆠㆤbehㄗㄜ˪tsòㄧㄠˋㄒㄧ˫iáu‑sīㄐㄧㄣtsinㄌㄢˋlán起來

  5. ……、……,表示強調語氣ㆣㄨㄚˋGuáㄉㄜtoㆠㄜˊbôㄉㆤtehㆣㆲ˫gōngㆠㆤ˫bēㄏㄧㄚhiahㄍㄢˋㄉㄢkán‑tanㄉㄜ˫tōㄏㆦ˫hōoiㄆㄧㄢ˪ㄎㄧ˪phiàn‑‑khì簡單