+2 = 9 

ㄉㄤ˫tāng

 1. 重量ㄐㄧTsitㄌㄧㄚㆴ̇lia̍p西ㄒㄧㄍㄨㆤsi‑kue˫ㆣㄨㄚ˫guāㄉㄤ˫tāng?西瓜

 2. 重視Iㄎㄨㆩ˪khuànnㄐㆪˊtsînnㄐㄧㄣtsinㄉㄤ˫tāng看重

 3. 出手或者醫生Iˊㄑㄧㄨˋㄊㄠˊtshiú‑thâuㄐㄧㄣtsinㄉㄤ˫tāng出手

 4. 負擔責任費用Iˊㄙㆦˋㄏㄨㄧ˪sóo‑huìㄐㄧㄣtsinㄉㄤ˫tāng

+2 = 9 

ㄉㄧㄥˊtîng

 1. ㄉㄧㄥˊtîngㄌㄞˊlâi

 1. ㄉㄧㄥˊㄙㄨㄣˊtîng‑sûn

 1. 計算重疊累積單位ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄉㄧㄥˊtîngㄆㄨㆤˊphuê

+2 = 9 

ㄉㄧㆲˊtiông

 1. ㄉㄧㆲˊㄒㄧㄣtiông‑sin

+2 = 9 

ㄉㄧㆲ˫tiōng

 1. 重要ㄎㄨㆩ˪ㄉㄧㆲ˫khuànn‑tiōng

 1. 慾望特別需求ㄉㄧㆲ˫ㆠㄧㄣˊtiōng‑bîn重要需要時間

 2. ㄍㄨㄣㄗㄨˋKun‑tsúㄗㄨ˫tsūㄉㄧㆲ˫tiōng君子自我尊重