+5 = 12 

ㄌㄧㆲˊliông

  1. 參見】niû ㄏㄞˋㄙㄨㄧˋhái‑suíㄅㄨputㄎㄜˋkhóㄉㆦˋtóoㄌㄧㆲˊliôngㄑㄧㄌㄧㆲˊtshik‑liông

+5 = 12 

ㄌㄧㆲ˫liōng

  1. 數目ㄉㄧㆲ˫Tiōngㄐㄧtsitㄅㄨputㄉㄧㆲ˫tiōngㄌㄧㆲ˫liōng

  2. Iㄐㄧㄣtsin˫ㆣㄧㄣˋˋgín‑áㄌㄧㆲ˫liōng行為

+5 = 12 

ㄋㄧㄨˊniû

  1. 長度體積溫度等等ㄋㄧㄨˊNiûㄎㄨㆩ˪khuànnㆣㄨㄚ˫guāㄉㆭˊtn̂g看有ㄋㄧㄨˊniûㄊㆤˋㄨㄣthé‑un

+5 = 12 

ㄋㄧㄨ˫niū

  1. 大的ㄊㆤㆷ̇The̍hㄋㄧㄨ˫ˋniū‑áㄌㄞˊlâiㄋㄧㄨˊniûㄎㄨㆩ˪khuànnㄉㄧˋti‑á˫ㆣㄨㄚ˫guāㄉㄤ˫tāng

  1. ㄊㆤㆷ̇The̍hㄋㄧㄨ˫ˋniū‑áㄋㄧㄨ˫niūㄎㄨㆩ˪ㄌㆤkhuànn‑‑leh

測量