+11 = 19 

ㄍㄧㆩ˪kiànn

  1. 一邊水銀玻璃ㄐㄧㄜ˪ㄍㄧㆩ˪tsiò‑kiànn照鏡

  2. 有關攝影事項ㄍㄧㆩ˪ㄊㄠˊkiànn‑thâu

  3. 利用原理製成矯正視力實驗器具ㆠㄚㆶ̇ㄍㄧㆩ˪ba̍k‑kiànn