+0 = 8 

ㄉㄧㆲˋtióng

  1. 出來需要ㆠㄨˋA‑búㄉㄧㄥˋtíngㄍㄜ˪kòㆣㄨㆤㆷ̇gue̍hㄏㆦ˫ㆣㄨㄚˋhōo‑‑guáˊㄐㆪˊtsînn˫ㄉㄧㆲˋㄍㄨㄚˋtióng‑‑kuá母親月給

+0 = 8 

ㄉㄧㆫˋtiúnn

  1. 單位團體主管領導ㄉㄨㄧ˫ㄉㄧㆫˋtuī‑tiúnnㄒㄧㄚ˫ㄉㄧㆫˋsiā‑tiúnnㄍㄨㄢ˫ㄉㄧㆫˋkuān‑tiúnnㄍㄧㆦㆶ̇ㄉㄧㆫˋkio̍k‑tiúnn

+0 = 8 

ㄉㆭˊtn̂g

  1. 形容時間ㄉㆭˊㄍㄧˊtn̂g‑kî時間ㄉㆭˊㄏㄨㆤ˪ㄒㄧㄨ˫tn̂g‑huè‑siū長壽

  2. 形容物體空間ㄉㆭˊㄎㆦ˪tn̂g‑khòo