+0 = 8 

ㆠㄨㄣˊbûn

  1. 建築可以開關出入出入裝置文言詞彙ㄎㄞkhaiㆠㄨㄣˊbûnㄍㄧㄢ˪kiànㄙㄢsan

  2. 家族ㄏㄜˊhôㆠㄨㄣˊbûn

  3. ㆠㄨㄣˊㄒㄧㄥbûn‑singㄏㄨㆵ̇ㆠㄨㄣˊHu̍t‑bûn

  4. 人體身上ㄍㆲㆠㄨㄣˊkong‑bûn

  5. 類別ㄏㄨㄣhunㆠㄨㄣˊbûnㄅㄧㄚㆵ̇pia̍tㄌㄨㄧ˫luī

+0 = 8 

ㄇㆭˊmn̂g

  1. 建築可以開關出入出入裝置ㄊㄠˊㄐㄧㄥˊthâu‑tsîngㄇㆭˊmn̂g

  2. 形狀作用物體ㄗㄨㄧˋㄇㆭˊtsuí‑mn̂gㄊㄤˋㄇㆭˊthang‑á‑mn̂g

  1. 用來計算特定事物單位功課婚姻火藥ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄇㆭˊmn̂gㄍㆲㄎㄜ˪kong‑khòㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄇㆭˊmn̂gㄑㄧㄣㄐㄧㆩˊtshin‑tsiânn親事ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄇㆭˊmn̂gㄉㄨㄚ˫ㄆㄠ˪tuā‑phàu