+4 = 12 

ㄎㄞkhai

 1. ㄐㆪˊTsînnㄇㄞ˪màiㄅㆤㆷ̇oo‑pe̍hㄎㄞkhai隨便

 2. ㄏㄨㄚhuaㄎㄞkhaiㄏㄨ˪ㄍㄨㄧ˪hù‑kuì

 3. ㄎㄞㄉㄧㆲkhai‑tiong

 4. 發展ㄎㄞㄎㄨㄣˋkhai‑khún

+4 = 12 

ㄎㄨㄧkhui

 1. ㄎㄨㄧkhuiㄇㆭˊmn̂gㄎㄨㄧkhuiㄍㄨㄢ˪ㄊㄠˊkuàn‑thâu

 2. ㄏㄨㆤhueㄎㄨㄧkhui‑‑ah

 1. 表示擴大ㆣㄨㄚˋGuáˊㄒㄧㆬㄍㄨㆩsim‑kuannㄅㄤ˪pàngㆠㆤ˫bēㄎㄨㄧkhui心情ㄇㆭˊmn̂gㄎㄨㄧkhuiㆠㆤ˫bēㄎㄨㄧkhui

 1. 列舉ㄎㄨㄧkhuiㄧㄜㆷ̇ㄏㆭio̍h‑hngㄎㄨㄧkhuiㄉㄨㆩtuann

 2. 分攤費用ㄐㄧㆵ̇Tsi̍tㄌㄤˊlângㄎㄨㄧkhuiㄙㆩㄅㄚsann‑pahㄉㄜ˫tō˫ㄍㄠ˪ū‑kàu‑‑ah分攤

 1. 密集ㄎㄧㄚ˫khiāㄎㄚkhahㄎㄨㄧㄌㆤkhui‑‑leh

 1. 駕駛ㄎㄨㄧㄑㄧㄚkhui‑tshia