+6 = 14 

ㄍㄜkoh

  1. ㄍㄜㄌㄠˊkoh‑lâuㄏㄨㆤhueㄍㄜkoh遊行

+6 = 14 

ㄍㄜkoh

  1. ㄍㄧㄣˋㆢㄧㆵ̇Kin‑á‑ji̍tiㄍㄜkohㄌㄞˊlâi‑‑ah

  2. 意料Iㄉㆤ˫tē‑itㄅㄞˋpáiㄗㄨˋtsúˊㄘㄞ˪tshàiㄍㄜkohㆠㆤ˫bēㄆㆮˋㄐㄧㄚㆷ̇pháinn‑tsia̍h第一吃。