+11 = 19 

ㄍㄨㆮkuainn
kuinnㄍㄨㆪ 

  1. ㄊㄤˋThang‑áㄗㆲˋtsóng˪àiㄍㄨㆮkuainn全部

  2. 使功能作用停止ㄍㄨㆮkuainnㄉㄧㄢ˫ㄏㄨㆤˋtiān‑hué

  3. 監禁ㄆㆮˋㄌㄤˊPháinn‑lâng˪àiㄌㄧㄚㆷ̇ㄎㄧ˪lia̍h‑khìㄍㄨㆮkuainn監禁

  4. 商店烊。ㄑㄧㄠㄍㄨㆤ˪Tshiau‑kuè˪ㄒㄧˊàm‑sîㄗㄚㆴ̇ㄉㄧㆰˋtsa̍p‑tiámㄉㄧㆰ˪tiàmㄉㄜ˫tōㄍㄨㆮkuainn‑‑ah超過商店

  5. 商店ㄏㄧHitㄍㄧㄥkingㄉㄧㆰ˪tiàmㄗㄚˋtsáㄉㄜ˫tōㄍㄨㆮㄎㄧˋㄌㄞˊkuainn‑‑khí‑lâi‑‑ah

+11 = 19 

ㄍㄨㄢkuan

  1. 重要出入重要時機通過事件ㄋㄧˊㄍㄨㄢnî‑kuanㆠㄧˋㆢㄧㄣˊㄍㄨㄢbí‑jîn‑kuan

  1. 動員鬼神ㄍㄨㄢㄉㄤˊkuan‑tâng請神

  2. 言語ㆣㄨㄚˋGuáㄏㆦ˫hōoㄌㄧˋlíㆠㆤ˫bēㄍㄨㄢㄌㆤkuan‑‑leh拐騙