ㄍㄨㄢㄏㆤ˫kuan‑hē

  1. 人事關連情形ㄑㄧㄣㄗㄨˋtshin‑tsúㄍㄨㄢㄏㆤ˫kuan‑hē

  2. 對相事物影響牽涉ㄐㄧTsitㄍㄧㆩ˫kiānnㄉㄞ˫ㄐㄧ˪tāi‑tsìㄍㄨㄢㄏㆤ˫kuan‑hēㄉㄧㆲ˫ㄉㄞ˫tiōng‑tāiㄌㄧㄣˋlínㄉㄧㄥ˫it‑tīng˪àiㄙㆤ˪ㆢㄧ˫sè‑jīㄘㄨˋㄌㄧˋtshú‑lí關係重大一定小心處理