ㄏㄢ˫ㄗㆤ˪hān‑tsè

  1. 限定超過一定範圍ㄏㄢ˫ㄗㆤ˪Hān‑tsèㄌㄚㆶ̇ㄗㄚㆴ̇la̍k‑tsa̍pˊㄌㄤˊlâng限制個人

限定
  1. 規定範圍ㆠㄜˊbôㄏㄢ˫ㄗㆤ˪hān‑tsè限定範圍

限定