+8 = 16 

ㄉㄧㄠtiau

  1. 工具材料ㄐㄧTsitㄉㆤ˪tèㄅㄤpangˋㆠㆤbehㄉㄧㄠtiauㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄌㄨㄧˋluíㄏㄨㆤhue

  2. 物品使彎曲ㄉㄧㄠtiauㄑㄧㄨ˫ㄍㄧtshiū‑ki樹枝拗彎

  3. 比喻個性調ㄍㄚ˪Kàㆣㄧㄣˋˋgín‑á˪àiㄗㄨ˫tsūㄙㆤ˪ㄏㄢ˪sè‑hànㄉㄧㄠtiau開始調

  4. 打扮Iㄐㄧㄣtsin𠢕ㆣㄠˊgâuㄉㄧㄠtiauㄍㄨㄧㄒㄧㄣㄎㄨkui‑sin‑khuㄌㆲˋlóngㆠㄧㄥˊbîngㄅㄞˊpâi打扮全身名牌