+16 = 24 

ㄌㄧㄥˊlîng

  1. 魂魄靈魂ㄐㄧㄜtsioㄌㄧㄥˊlîng

  2. 鬼神ㄒㄧㄣˊㄌㄧㄥˊsîn‑lîngㄏㄧㄢˋhiánㄌㄧㄥˊlîng

  3. 靈位anㄌㄧㄥˊlîng安置靈位ㄎㄧㄚ˫khiāㄌㄧㄥˊlîng死者

  1. 靈驗有效ㄗㆤTseㄏㄨˊˋhû‑áㄐㄧㄣtsinㄌㄧㄥˊlîng靈驗

  2. ㄘㆥㄇㆤˊTshenn‑mêㄐㄧㄥtsingˋㄍㄠˋé‑káuㄌㄧㄥˊlîng靈敏五官缺陷往往才能