+7 = 15 

ㄎㄜ˪khò

  1. 依賴Iㄒㄧ˫sīㄎㄜ˪khò𪜶ㄧㄣinㄌㄠ˫ㄅㆤ˫lāu‑pēㄐㄧㄚtsiah˫ㄍㄧㄣˋㆢㄧㆵ̇kin‑á‑ji̍t景況ㆠㆤ˫bēㄎㄜ˪ㄉㄧkhò‑‑tit

  2. 拄著ㄎㄜ˪khòㄉㄧ˫tīㄉㄜㄅㆪtoh‑pinn

  3. Iㄍㄧㆩˊㄌㆦ˫kiânn‑lōoㆠㄜˊbôㄙㆤ˪ㆢㄧ˫sè‑jīㄎㄧ˪khìㄎㄜ˪ㄉㄧㄜㆷ̇khò‑tio̍hˋㄌㄧㄠˊí‑liâu走路小心凳。

+7 = 15 

ㄎㄨㄚ˪khuà

  1. 船隻ㄎㄨㄚ˪ㄉㄚkhuà‑taㄎㄨㄚ˪ㄙㄨㄚkhuà‑sua

  2. ㄎㄚKhaㄎㄨㄚ˪khuàㄉㄧ˫tīㄉㄜㄉㄧㄥˋtoh‑tíng