ㄉㄧㄥˋㄅㄨㆤ˪tíng‑puè

  1. 長輩ㄉㄧㄥˋㄅㄨㆤ˪Tíng‑puèㄉㆤtehㄍㆲˋㄨㆤ˫kóng‑uēㄌㄢˋlánㄏㄧㄜ˫ㄅㄨㆤ˪hiō‑puè˫ㄊㄤm̄‑thangㄧㄣ˪ㄘㄨㄧ˪ㄧㄣ˪ㄐㄧㆷ̇ìn‑tshuì‑ìn‑tsi̍h長輩嘴。

頂勻下輩