+3 = 12 

ㄙㄨㄣ˫sūn

  1. ㄙㄨㄣ˫sūnㄌㄤˊlângˊ˪人心

  2. 沿方向ㄌㄧˋLíㄙㄨㄣ˫sūnㄐㄧtsitㄉㄧㄠˊtiâuㄌㆦ˫lōoㄉㄧㆵ̇ㄉㄧㆵ̇ti̍t‑ti̍tㄎㄧ˪khìㄉㄜ˫tō˫ㄎㄨㆩ˪ㄉㄧㄜㆷ̇khuànn‑tio̍hㄑㄧㄚㄗㆰ˫tshia‑tsām‑‑ah直直可以車站

  1. Iㄎㄨㄧㄑㄧㄚkhui‑tshiaㄎㄨㄧkhuiㄍㄚkahㄐㄧㆦtsiokㄙㄨㄣ˫ˊsūn‑‑ê開車ㄙㄨㄣ˫ㄍㄧㆩˊsūn‑kiânn套話