+5 = 14 

ㄌㄧㄥˋlíng

  1. ㄌㄧㄥˋi‑líng

  1. 主導ㄌㄧㄥˋㄉㄜ˫líng‑tō

  2. 接受承受取得ㄌㄧㄥˋlíngㄐㄧㄥˊtsîngㄌㄧㄥˋㄒㄧㄨ˫líng‑siū

+5 = 14 

ㄋㄧㄚˋniá

  1. ㄙㆩㄋㄧㄚˋsann‑niá

  1. 計算棉被單位ㄙㆩsannㄋㄧㄚˋniáㄙㆩsannㄒㄧ˪sìㄋㄧㄚˋniáㄎㆦ˪khòo

  1. 取得ㄋㄧㄚˋniáㄐㆪˊtsînnㄋㄧㄚˋniáㄅㄜ˪ㄇㄧㄚˊpò‑miâㄉㄨㆩtuann

  2. 主導ㄉㄨㄚ˪ㄋㄧㄚˋtuà‑niá帶領