+7 = 16 

ㄊㄠˊthâu

 1. ㄉㄨㄚ˫ㄊㄠˊtuā‑thâu

 2. ㄗㄨㄣˊㄊㄠˊtsûn‑thâu

 3. 西ㄧㄜㆷ̇ㄊㄠˊio̍h‑thâuㄍㄨㆤˋㄐㄧˋㄊㄠˊkué‑tsí‑thâu水果

 1. 貨物商用計算單位等於就是ㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄊㄠˊthâuㄘㄞ˪tshàiㄐㄧㆵ̇tsi̍tㄊㄠˊthâuㄏㄨㆤ˪huè

 1. 一邊ㄐㄧTsitㄏㄤ˫hāngㆠㆤˋㆠㆤ˫bé‑bēㄐㄧㆵ̇ㄊㄠˊtsi̍t‑thâuㆠㆤbehㄐㄧㆵ̇ㄊㄠˊtsi̍t‑thâu˫買賣一邊一邊比喻價錢條件

 1. 第一ㄊㄠˊthâuㄅㄤpangㄑㄧㄚtshia第一

 1. 表示方位地方場所ㄉㄧㄥˋㄊㄠˊtíng‑thâuㄏㄨㆤˋㄑㄧㄚㄊㄠˊhué‑tshia‑thâu火車站

 1. 領導人物ㄍㄤㄊㄠˊkang‑thâu

 1. ㆢㄧㆵ̇ㄊㄠˊji̍t‑thâuㄍㄨㄊㄠˊkut‑thâuㄎㄨㆩ˪ㄊㄠˊkhuànn‑thâuㄏㄧㄥ˪ㄊㄠˊhìng‑thâu

 1. 根本ㄑㄧㄨ˫ㄊㄠˊtshiū‑thâuㄏㆲㄊㄠˊhong‑thâu

 2. 開端˫ㄊㄠˊ˫ㆠㄨㆤˋū‑thâu‑ū‑bué

 1. 時間開始階段ㄋㄧˊㄊㄠˊnî‑thâuㆣㄨㆤㆷ̇ㄊㄠˊgue̍h‑thâu

 1. ㄅㆦ˪ㄊㄠˊpòo‑thâuㄉㄠ˫ㄊㄠˊtāu‑thâu

第一