+0 = 9 

ㄏㄨㄧhui

  1. 空中行動ㄏㄨㄧㄏㄧㄥˊhui‑hîng

+0 = 9 

ㄅㄨㆤpue
peㄅㆤ 

  1. 利用空中往來活動ㄐㄧㄠˋˋTsiáu‑áㄅㄨㆤㄌㄞˊㄅㄨㆤㄎㄧ˪pue‑lâi‑pue‑khì

  2. 結束Iㄍㄚkah𪜶ㄧㄣinㄌㄨˋlúㄅㄧㄥˊㄧㄨˋpîng‑iúˊ˪ㄐㄧㄥˊài‑tsîngㄗㄚˋtsáㄉㄜ˫tōㄅㄨㆤㄎㄧ˪pue‑‑khì‑‑ah朋友戀情

  3. 航行ㄐㄧTsitㄐㄧㄚtsiahㄏㄨㆤㄌㄧㄥˊㄍㄧhue‑lîng‑kiㄒㄧ˫sīㆠㆤbehㄅㄨㆤpueㆠㄧˋㄍㆦˊBí‑kok‑‑ê

  1. 穩定控制Iㄍㄧㄣˋㆢㄧㆵ̇kin‑á‑ji̍tㄍㆲˋㄨㆤ˫kóng‑uēㄅㄨㆤㄅㄨㆤpue‑pue講話控制