+0 = 9 

ㄐㄧㄚㆷ̇tsia̍h

  1. 吃。ㄐㄧㄚㆷ̇tsia̍hㄍㄨㆤˋㄐㄧˋkué‑tsí水果

  2. ㄐㄧㄚㆷ̇tsia̍hㄉㆤˊtêㄐㄧㄚㆷ̇tsia̍hㄒㄧㄜㄐㄧㄨˋsio‑tsiú

  3. ㄐㄧㄚㆷ̇ㄏㄨㄣtsia̍h‑hun

  4. ……ㄐㄧㄚㆷ̇ㄇㄧㄚˊtsia̍h‑miâ名聲ㄐㄧㄚㆷ̇ㄊㄠˊㄌㆦ˫tsia̍h‑thâu‑lōo工作ㄐㄧㄚㆷ̇ㄅㄜtsia̍h‑po

  5. ㄐㄧㄚㆷ̇Tsia̍hㄍㄚkahㄌㄠ˫ㄌㄠ˫ㄌㄠ˫lāu‑lāu‑lāu長命

  6. 貪汙ㄐㄧㄚㆷ̇ㄐㆪˊtsia̍h‑tsînn貪汙ㄐㄧㄚㆷ̇ㄑㄧㄣ˪ㄊㄠˊtsia̍h‑tshìn‑thâu

  7. 承受ㄗㄨㄣˊTsûnㄐㄧㄚㆷ̇ㄗㄨㄧˋtsia̍h‑tsuí˫ㆣㄨㄚ˫guāㄑㄧㆬtshim?ㄐㄧㄚㆷ̇ㄏㆲtsia̍h‑hong承受風力

  8. ㄐㄧTsitㄉㆤ˪tèㄅㆦ˪pòoˊㄒㄧsik˪àiㄐㄧㄚㆷ̇tsia̍hㄎㄚkhahㄉㄤ˫ㄌㆤtāng‑‑lehㄐㄧㄚtsiah˫ㄙㄨㄧˋsuí

+0 = 9 

ㄒㄧㆵ̇si̍t

  1. 西ㄐㄧㄚㆷ̇ㄒㄧㆵ̇tsia̍h‑si̍t食物ㄒㄧㆵ̇ㄆㄧㄣˋsi̍t‑phín

食物食品