ㄐㄧㄚㆷ̇ㄅㄚˋtsia̍h‑pá

  1. ㄅㄚㄉㆦˋPak‑tóoㄧㄠiauㆠㄜˊbôㄗㄞˊ調ㄉㄧㄠ˫tsâi‑tiāuㄗㄜ˪tsòㄎㄤㄎㄨㆤ˪khang‑khuè˪àiㄐㄧㄚㆷ̇tsia̍hㄅㄚˋpáㄐㄧㄚtsiah˫ㄎㄨㄧ˪ㄌㄚㆵ̇khuì‑la̍t辦法工作有力