hi55
hi11
ki53
kiu53
kui31
hi55
  1. 相對學校

  2. 脫離

  3. 壤。


  4. 想辦法

  5. 行動食飯

  6. 漢語聲調