ko31
ko24
ko31
ko53
koo31
ko31
  1. 肯定贊同
  2. 疑問疑問