gab2
gab5
gab21
gab2
gab24
gab2
 1. 聚集

 2. 雜、合藥仔

 3. 合法合著

 4. 計算單位」。

gab5
gab2
hab54
kab5
gab5
 1. 特殊讀,特殊使】。

gag2
gag5
gag21
gag2
hab43
gag2
 1. 合意

 2. 分配

 3. 口味

 4. 合身

hab5
hab2
hab54
hab5
hab43
hab5
 1. 合格

 2. 合唱

 3. 合婚

 4. 物品起來

kab2
kab5
gab21
kab2
gab24
kab2
 1. 計算容量單位」。