zu55
zhiu11
zhiu53
zhiu53
zhiu31
zu55
  1. 法術治病口訣

  2. 言語罵人

  3. 發誓咒誓