tu11
tu55
tu113
tu55
tu53
tu11
  1. 形狀色彩形象

  2. 領土

  3. 計劃圖謀