ji31
zi24
zi31
zi53
zi31
ji31
  1. 稱謂父母同胞


  2. 地位

ji31
ze55
zi31
ze55
zi31
ji31
  1. 稱謂父母同胞


  2. 地位