ji31
zi24
zi31
ze55
zi31
ji31
  1. 稱謂父母同胞jia31
zia24
zia31
zia53
zia31
jia31
  1. 稱謂父母同胞