gong24
gong53
gong33
gong11
bbong31
gong24
  1. 方向前進方向行往出

vong24
vong53
vong33
vong11
bbong31
vong24
  1. 去到」、相對

  2. 朋友應酬

  3. 往年