heu24
heu33
heu33
heu24
heu55
heu24
  1. 時間次序」、相對後日

heu55
heu33
heu53
heu24
heu55
heu55
  1. 位置相對

  2. 子孫後代