su24
shiu53
shiu33
shiu11
shiu11
su24
  1. 狀態攏、起來收集


  2. 成熟收冬

  3. 保存藏。畫圖好勢
    保存


  4. 接納收留

  5. 收押

  6. 結束收尾

  7. 約束收心