hi55
hi11
ki53
hi53
ki31
hi55
  1. 物體無一定形狀物體


  2. 自然現象

  3. 東西感覺氣味


  4. 表現精神狀態

  5. 命運

  6. 臟。